Oт мястото на събитието. Мариан Велев споделя конкретни примери и работещи решения и ценен опит за оптимизиране на разходите и увеличаване на приходите от дигитални изображения върху физически носител.